Lægeattester

Ansøgning om enkelttilskud til medicin
Til de fleste slags medicin får alle automatisk tilskud, når lægen ordinerer medicinen. Det gælder dog ikke alle slags medicin. I nogle tilfælde kan du nemlig kun få tilskud, hvis du har en særlig bevilling fra sundhedsstyrelsen. Denne bevilling kaldes enkelttilskud.

Honoraret for lægens arbejde med at skrive ansøgningen til sundhedsstyrelsen om enkelttilskud dækkes ikke af sygesikringen. Lægen skriver kun denne ansøgning, hvis du ønsker at søge om enkelttilskud.

Honoraret til enkeltansøgninger er 220,00 kr. Prisen er inkl. moms.

Attest i forbindelse med afbestilling af rejse pga. sygdom
Hvis sygdom hos dig selv eller dine nærmeste pårørende forhindrer dig i at gennemføre en betalt rejse, og du har en afbudsforsikring, bør du straks henvende dig til dit forsikringsselskab, der vil bede dig snarest om at få lavet en lægeattest for at kunne få oplysninger om sygdommen.

Attesten kan indhentes af rejseforsikringsselskaber og andre forsikringsselskaber, men ikke af rejsebureauer.

Attesten hedder PF910.

Levnedsmiddelattest
I forbindelse med ansættelse i levnedsmiddelindustrien, f.eks. på slagteri eller mejeri, kan arbejdsgiver kræve, at den nyansatte kan fremvise en levnedsmiddelattest til arbejdsgiver.

Lægeattest til A-kasse
Attesten anvendes, når ansat pga. sygdom må opsige, har opsagt eller afvist et arbejde. Attesten anvendes bl.a. til eventuelt at undgå karantæne og til at attestere, at et arbejde med fx allergifremkaldende materialer eller fysisk belastende arbejde mv. er til skade for patienten. Der kan også være tale om anden indskrænkning i arbejdsevnen. Desuden anvendes attesten ved afvisning af arbejde pga. helbredsproblemer.

Attesten skal ikke udstedes hvis:

  • der ikke findes tilstrækkelig lægelig begrundelse for, at patienten har opsagt/afviser arbejdet.
  • hvis det drejer sig om konflikter på arbejdspladsen. I disse tilfælde er det A-kassens opgave at løse problemerne for sit medlem.
  • hvis patienten endnu ikke har opsagt sit arbejde. I det sidste tilfælde er Attestudvalget og Arbejdsdirektoratet enige om, at det er fornuftigt, at patienten tager sin læge med på råd, før arbejdet opsiges. Men lægen bør dog aldrig direkte opfordre til opsigelsen.Det kan være ansvarspådragende for lægen.

Blanketten hedder Blanket AR 275.

Du skal medbringe blanketten fra A-kassen. Første del af attest skal være udfyldt, før du kommer til lægekonsultationen

Du skal selv betale for attesten.

Lægeattest til kørekort
Når du bestiller en tid til kørekortsattest, skal du oplyse, at konsultationen drejer sig en lægeattest til kørekort. Desuden skal du fortælle, hvis du har diabetes eller andre kroniske sygedomme.

Du bedes kontakte os via telefon med henblik på en tid til at få lavet kørekortsattest.

Attesten koster 550,00 kr., som skal betaltes i receptionen. Prisen er inkl. moms.

Hvis du har briller eller kontaktlinser på, når du kører bil, skal du tage dem med. I forbindelse med lægeattesten skal der foretages en synstest først uden og derefter med dine briller eller dine kontaktlinser.

Vi beder dig komme 10 minutter før den aftalte konsultationstid, da du selv skal udfylde den første side på kørekortattesten. Henvend dig i receptionen, når du kommer, så du kan få udleveret attesten. Du kan udfylde den i venteværelset.

Fornyelse af kørekort

På Ældresagens hjemmeside finder du en vejledning til hvorledes du fornyer dit kørekort.

Link til Ældresagens vejledning 

Lægeattest ved sygdom i forbindelse med undervisning og eksamen
Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen og har brug for en lægeattest, skal du kontakte Lægehuset samme dag.

Hvis du har meget sygefravær under din uddannelse, kan skolen anmode dig om en lægeattest.

Til begge typer attester, skal du have en tid til en lægelig vurdering i Lægehuset for at få skrevet attesten, som udarbejdes som en Friattest.

Honoraret for lægeattesten er 275,00 kr. Du skal selv betale hele beløbet.

Lægeattest (Friattest) ved sygefravær på arbejde.

Under en sygemelding kan arbejdsgiver anmode om lægelig dokumentation, kaldes en friattest, for, at dit fravær er lovlig, det vil sige, at det skyldes sygdom.

Arbejdsgiveren bør udfærdige en skriftlig anmodning om denne friattest, og du tilrådes at medbringe anmodningen til lægen, der dog gerne må lave attesten uden skriftlig anmodning.

Attesten udfærdiges ved fremmøde i sygdomsperioden.

I fald arbejdsgiver også anmoder om et skøn over tidsperspektivet for fortsat sygefravær, anføres dette.

Der må ikke anføres diagnoser, sygdomsspecifikke helbredsoplysninger eller oplysninger om funktion eller skånehensyn.

Honoraret for friattesten er 550,00 kr.

Medical Certificate
Medical Certificate er en lægeattest, der blandt andet bruges i forbindelse med ansættelse, sportsarrangementer, kurser og meget andet i udlandet. Det kan også være en lægeattest, der attesterer, at den pågældende har behov for et have noget bestemt medicin, sprøjter eller kanyler med sig.

Honoraret for denne attest afhænger af omfangets af lægens tidsbrug.

Mulighedserklæring - Bidragelse til fastholdelse af sygemeldt medarbejder

Mulighedserklæring er en lægeerklæring ved sygefravær på arbejdsplads.

Attesten har til formål at bidrage til fastholdelsen af medarbejdere, der aktuelt er sygemeldte, eller som har gentagne sygemeldinger. Udgangspunktet er derfor arbejdspladsens eget forslag til kompenserende ændringer i den sygemeldtes arbejdsforhold. Dette forslag bringer den ansatte med til lægen, der så vurderer, om forslagene er hensigtsmæssige i forhold til den ansattes helbred. Selve blanketten “Mulighedserklæringen” ligger hos arbejdsgiver, eller arbejdsgiver kan hente den hos STAR.

Sygemeldte medarbejdere har efter sygedagpengeloven pligt til at få udfærdiget en lægeerklæring, hvis arbejdsgiver forlanger det. Denne lægeerklæring hedder en mulighedserklæring.

En mulighedserklæring består af to dele.

1. del udfyldes i samarbejde mellem medarbejder og arbejdsgiver. Det er arbejdsgiver, der skal indkalde medarbejder til denne samtale.

2. del udfyldes i samarbejde mellem medarbejder og egen læge. Det er medarbejder, der skal bestille en tid i Lægehuset til denne samtale. Husk at fortælle, når du bestiller tid, at det drejer sig om en mulighedserklæring. Du skal medbringe mulighedserklæringen, og 1. del skal være udfyldt.

Lægens honorar er 550,00 kr. Arbejdsgiver har pligt til at refundere hele beløbet.

Læs mere om mulighedserklæringen her:

Arbejdsmarkedsstyrelsens guide for medarbejders sygefravær

Hent Mulighedserklæring

Parkeringskort for personer med handicap
Foreningen Danske Handicaporganisationer vejleder på deres hjemmeside om handicapparkeringskort.

Her kan du også finde et ansøgningsskema.

Du skal selv udfylde side 1.

Medmindre du har en bilbevilling eller er optaget i den individuelle handicapkørsel, skal din læge udfylde side 2, der er en lægeerklæring om dine helbredsforhold. Den udfyldte side 1 skal medbringes.

Honoraret for lægeattesten er 550,00 kr.