Lægeattester

Ansøgning om enkelttilskud til medicin
Til de fleste slags medicin får alle automatisk tilskud, når lægen ordinerer medicinen. Det gælder dog ikke alle slags medicin. I nogle tilfælde kan du nemlig kun få tilskud, hvis du har en særlig bevilling fra sundhedsstyrelsen. Denne bevilling kaldes enkelttilskud.

Honoraret for lægens arbejde med at skrive ansøgningen til sundhedsstyrelsen om enkelttilskud dækkes ikke af sygesikringen. Lægen skriver kun denne ansøgning, hvis du ønsker at søge om enkelttilskud.

Honoraret til enkeltansøgninger er 200,00 kr. Prisen er inkl. moms.


Attest til natarbejde
Attest til natarbejde er en lægeundersøgelse i forbindelse beskæftigelse med natarbejde samt en dokumentation for, at helbredsundersøgelsen er foretaget.

Ifølge EU’s arbejdsdirektiv skal arbejdsgiver tilbyde helbredskontrol inden du påbegynder beskæftigelse med natarbejde og derefter mindst hver 3. År.

Det er din arbejdsgiver, der gratis skal tilbyde dig denne attest. Arbejdsgiver har ofte aftaler med sundhedsfirmaet om disse helbredskontroller. Lægehuset har også mulighed for at tilbyde dig og din arbejdsgiver en helbredsundersøgelse af dig.

Honorarer for helbredsundersøgelse i forbindelse med natarbejde er 800,00 kr. Din arbejdsgiver refundere hele beløbet.


Attest til anmeldelse af kritisk sygdom
Flere forsikringsselskaber tilbyder forsikring mod kritisk sygdom, som indebærer, at forsikringstagerne ved kritisk sygdom kan få udbetalt et bestemt beløb i relation til den alder, hvor sygdommen opstår.

Ved udbetaling af et beløb i forbindelse med “Kritisk sygdom” anmoder forsikringsselskaberne normalt om en lægeerklæring, idet der foreligger “en forsikringsbegivenhed”.

Honoraret for denne lægeattest er 625,00 inkl. moms.

Du kan forespørge dit forsikringsselskab, om det vil refundere beløbet.


Attest om fritagelse til sikkerhedssele eller styrthjelm
Ved alvorlige lægelige grunde og udtalte helbredsmæssige problemer med brug af sikkerhedssele eller styrthjelm kan du forespørge om en lægeattest, for fritagelse fra bestemmelserne i færdselsloven om tvungen brug af sikkerhedssele eller styrthjelm under kørslen.

Honoraret for lægeattesten er 500,00 inkl. moms.


Attest i forbindelse med afbestilling af rejse pga. sygdom
Hvis sygdom hos dig selv eller dine nærmeste pårørende forhindrer dig i at gennemføre en betalt rejse, og du har en afbudsforsikring, bør du straks henvende dig til dit forsikringsselskab, der vil bede dig snarest om at få lavet en lægeattest for at kunne få oplysninger om sygdommen.

Attesten kan indhentes af rejseforsikringsselskaber og andre forsikringsselskaber, men ikke af rejsebureauer.

Honoraret for lægeattesten er 500,00 kr. Beløbet skal du selv betale.


Forhåndstilsagn før rejse

Tjek din rejseforsikring, når du skal til udlandet

En rejseforsikring dækker ofte nødvendige udgifter til lægebehandling og indlæggelse på hospital ved akut sygdom og tilskadekomst samt lægeordineret hjemtransport. Desuden er lægeordineret transport til og fra behandlingssted, eventuel overflytning, og udgifter ved dødsfald under rejsen dækket.

Akut dækningsberettiget sygdom er nyopstået sygdom, eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en eksisterende eller stabil kronisk sygdom.

En rejseforsikring dækker ikke uventet forværring af en eksisterende eller kronisk sygdom, hvis lidelsen inden for de sidste 6 måneder op til afrejsen har medført:

  • Hospitalsindlæggelse
  • Vurdering/behandling hos læge uden for almindelig kontrol
  • Ændret medicinering

Du kan søge skriftligt forhåndstilsagn før rejsen ved dit rejseforsikringsselskab. Kontakt forsikringsselskabet. De har specielle ansøgningsformularer til forhåndstilsagn. Første del af ansøgningen skal du selv udfylde. Du skal bestille tid ved læge til anden del af ansøgningen, da denne del er en lægeattest. Husk at fortælle, når du bestiller tid, at det drejer sig om en ansøgning om forhåndstilsagn. Du skal den medbringe din ansøgning, og første del skal være udfyldt.

Honoraret for lægeattesten til ansøgning om forhåndstilsagn er 625,00 kr. inkl. moms.

Rejsende over 70 år. Ved rejser uden for EU/EØS eller over 1 måneds varighed i EU/EØS skal rejsende, der er fyldt 70 år eller fylder 70 år under rejsen, indsende en helbredserklæring, der inden rejsen skal godkendes af den rejsendes forsikringsselskab. Denne helbredserklæring skal du selv udfylde. For rejsende over 75 år vil nogle forsikringsselskaber derudover have en lægeattest.

Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere.

Honoraret for lægeattesten er 625,00 kr. inkl. moms.


Frihåndsattest
Honoraret for denne attest afhænger af omfanget af lægens tidsbrug.

Lille frihåndsattest koster 400,00 kr.

Mellem frihåndsattest koster 700,00 kr.

Stor frihåndsattest koster 1000,00 kr.


Helbredsattest for adoptionsansøger
Honoraret for helbredsattesten er 1500,00 kr.

Levnedsmiddelattest
I forbindelse med ansættelse i levnedsmiddelindustrien, f.eks. på slagteri eller mejeri, kræves, at den nyansatte kan fremvise en levnedsmiddelattest til arbejdsgiver.

Honoraret for lægeattesten i forbindelse med ansættelse i levnedsmiddelindustrien er 319,00 kr. Du må påregne selv at skulle betale for attesten.


Lægeattest til A-kasse
Attesten anvendes, når ansat pga. sygdom må opsige, har opsagt eller afvist et arbejde. Attesten anvendes bl.a. til eventuelt at undgå karantæne og til at attestere, at et arbejde med fx allergifremkaldende materialer eller fysisk belastende arbejde mv. er til skade for patienten. Der kan også være tale om anden indskrænkning i arbejdsevnen. Desuden anvendes attesten ved afvisning af arbejde pga. helbredsproblemer.

Blanketten hedder Blanket AR 275.

Du skal medbringe blanketten fra A-kassen. Første del af attest skal være udfyldt, før du kommer til lægekonsultationen

Honoraret er 489,00 kr. Du skal selv betale hele beløbet.


Lægeattest til kørekort
Når du bestiller en tid til kørekortsattest, skal du oplyse, at konsultationen drejer sig en lægeattest til kørekort. Desuden skal du fortælle, hvis du har diabetes eller andre kroniske sygedomme.

Du bedes for kontakte os via telefon med henblik på sammedagstid.

Attesten koster 500,00 kr., som skal betaltes i receptionen. Prisen er inkl. moms.

Du skal medbringe det billede, du vil have på dit kørekort.

Hvis du har briller eller kontaktlinser på, når du kører bil, skal du tage dem med. I forbindelse med lægeattesten skal der foretages en synstest først uden og derefter med dine briller eller dine kontaktlinser.

Vi beder dig komme 10 minutter før den aftalte konsultationstid, da du selv skal udfylde den første side på kørekortattesten. Henvend dig i receptionen, når du kommer, så du kan få udleveret attesten. Du kan udfylde den i venteværelset.

Krav til billedet:

Billedet skal være et vellignende portrætbillede, der er taget lige forfra. Formatet skal være 35 mm x 45 mm. Hvis du bruger briller, når du kører bil, må du gerne have briller på billedet. Med øjnene skal være helt fri af stellet, og brilleglassene skal være uden toner eller reflekser.

Læs mere her

Fornyelse af kørekort

På Ældresagens hjemmeside finder du en vejledning til hvorledes du fornyer dit kørekort.

Link til Ældresagens vejledning 

Lægeerklæring vedrørende værgemål
Honoraret for denne test er 1000,00 – 3000,00 kr,- afhængig af lægens tidsforbrug.

Lægeattest ved sygdom i forbindelse med undervisning og eksamen
Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen og har brug for en lægeattest, skal du kontakte Lægehuset samme dag.

Hvis du har meget sygefravær under din uddannelse, kan skolen anmode dig om en lægeattest.

Til begge typer attester, skal du have en tid til en lægelig vurdering i Lægehuset for at få skrevet attesten.

Honoraret for lægeattesten er 250,00 kr. Du skal selv betale hele beløbet.


Lægeattest til Danmarks Motor Union
Honoraret til attesten er 1250,00 kr. Inkl. moms.

Lægeattest vedrørende Au-Pair-ophold i udlandet
Honoraret for lægeattesten er 800,00 kr.

Lægeattest vedrørende skoleophold i USA
Honoraret for lægeattesten er 1250,00 kr. inkl. moms.

Lægeerklæring vedr. Vikarbistand ved sygdom inden for jordbruget
Honoraret for lægeattesten er 500,00 inkl. moms.

Medical Certificate
Medical Certificate er en lægeattest, der blandt andet bruges i forbindelse med ansættelse, sportsarrangementer, kurser og meget andet i udlandet. Det kan også være en lægeattest, der attesterer, at den pågældende har behov for et have noget bestemt medicin, sprøjter eller kanyler med sig.

Honoraret for denne attest afhænger af omfangets af lægens tidsbrug.

Mulighedserklæring/Sygefravær på arbejde

Mulighedserklæring er en lægeerklæring ved sygefravær på arbejdsplads.

Sygemeldte medarbejdere har efter sygedagpengeloven pligt til at få udfærdiget en lægeerklæring, hvis arbejdsgiver forlanger det. Denne lægeerklæring hedder en mulighedserklæring.

En mulighedserklæring består af to dele.

1.del udfyldes i samarbejde mellem medarbejder og arbejdsgiver. Det er arbejdsgiver, der skal indkalde medarbejder til denne samtale.

2. del udfyldes i samarbejde mellem medarbejder og egen læge. Det er medarbejder, der skal bestille en tid i Lægehuset til denne samtale. Husk at fortælle, når du bestiller tid, at det drejer sig om en mulighedserklæring. Du skal medbringe mulighedserklæringen, og 1. del skal være udfyldt.

Lægens honorar er 500,00 kr. Arbejdsgiver har pligt til at refundere hele beløbet.

Læs mere om mulighedserklæringen her:

Arbejdsmarkedsstyrelsens guide for medarbejders sygefravær

Hent Mulighedserklæring


Parkeringskort for personer med handicap
Foreningen Danske Handicaporganisationer vejleder på deres hjemmeside om handicapparkeringskort.

Her kan du også finde et ansøgningsskema.

Du skal selv udfylde side 1.

Medmindre du har en bilbevilling eller er optaget i den individuelle handicapkørsel, skal din læge udfylde side 2, der er en lægeerklæring om dine helbredsforhold. Den udfyldte side 1 skal medbringes.

Honoraret for lægeattesten er 400,00 kr.